адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Извънредните мерки за защита от разпространението на COVID-19 дадоха своето отражение и в участието в процедури по възлагане на обществени поръчки.

За да не пречат наложените административни ограничения на процедурите за обществени поръчки, бяха предвидени изрични текстове с измененията на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.(ДВ бр.34 от 09.04.2020г.)

Кои разпоредби в  ЗМДВИП се отразяват на процедурите по кандидатстване за обществени поръчки

От значение е какво се случва със сроковете.

С чл. 3 ЗМДВИП се спират редица нормативно установени срокове, сред които:

-срокове по съдебни, арбитражни и изпълнители производства;

-срокове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправни субекти;

-срокове за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства.

А с чл. 4 ЗМДВИП се предвижда удължаване с един месец, считано от отмяна на извънредното положение, за сроковете, определени в закон, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти, чието изтичане не е спряно по горепосочения ред.

Разпоредбите на ЗМДВИП засягат и определени етапи в производствата по възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Но те не ограничават откриването на нови процедури по време на извънредното положение.

Според Комисията за защита на конкуренцията, разпоредбите на чл.3 и чл.4 от ЗМДВИП имат следното отражение върху процедурите по възлагане на обществени поръчки:

-спират да текат сроковете за обжалване на решенията на възложителите по процедури за възлагане на обществени поръчки, както и на действията и бездействията на възложители, с които се препятства достъпът или участието на лица в процедурите по ЗОП;

-спират да текат сроковете за обжалване на решенията на КЗК за отстраняване на кандидати от участие в състезателна процедура с договаряне и в състезателен диалог;

-спират да текат сроковете за изпълнение на дадени от КЗК указания на жалбоподателя или на другите страни или участници в производствата по ЗОП, в т.ч срокове за отстраняване на нередовност по подадените жалби, срок за представяне на доказателства и др.;

-спират да текат срокове за обжалване на постановени от председателя на КЗК разпореждания за отказ от образуване на производство, както и на постановени от КЗК определения и решения в производствата по ЗОП пред Върховен административен съд.

Когато, наред с изброените хипотези на спиране на срокове, се вземе предвид и удължаването на такива по време на извънредното положение, приключването на процедури по възлагане на обществени поръчки става невъзможно преди отмяна на извънредното положение, независимо че на практика нови процедури могат да бъдат откривани и преди това.

Какво се случва със сроковете по ЗОП след измененията в ЗМДВИП от 09.04.2020г.

Важно е да знаете, че измененията в ЗМДВИП , засягащи производствата по обществени поръчки, влизат в сила седем дни след обнародването им – от 17.04.2020 г.

По същество на промените в сроковете:

С новата редакция на чл. 3, т. 1 ЗМДВИП се ограничава спирането на процесуални срокове до изчерпателно изброените в Приложение към тази разпоредба производства.

В т.8 от Раздел III на цитираното Приложение – “Административни съдебни производства”, изрично са предвидени делата по Закоа за обществените  поръчки .

Какво следва от това:

1.За периода на извънредното положение сроковете по дела, за които е сезиран Върховният административен съд по реда на ЗОП, няма да спират да текат.

2.Също така, според изменения текст на чл. 3, т. 2 ЗМДВИП,  спират да текат само давностните срокове, с изтичането на които се погасяват или придобиват права от частноправните субекти.

В този смисъл не спират да текат сроковете, предвидени в нормативен акт, които засягат права на частноправни субекти. Т.е. сроковете за обжалване на актове, в хода на процедурите по възлагане на обществени поръчки, няма да бъдат засегнати от извънредното положение.

3.С измененията на ЗМДВИП от 09.04.2020г. се отменя и спирането на срокове по чл. 3, т. 3 ЗМДВИП.

В този смисъл сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства, ще изтичат по реда, важащ за тях и преди обявяване на извънредното положение.

Същото се отнася и за сроковете за изпълнение на дадени от КЗК указания на страни или участници в производствата по ЗОП.

4.С измененията в ЗМДВИП се променя и редът за удължаване на сроковете, свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти и чието изтичане не е спряно по чл. 3 ЗМДВИП.

Според новият текст на чл. 4, ал.2 ЗМДВИП удължаване на срокове не се предвижда за производствата, свързани с възлагане на обществени поръчки.

——————————————————————————————————————–

След отмяната на извънредните мерки за всяка фирма, нестопанска организация и работодател, ще бъде необходимо да преразгледа или възстановите отношенията си с клиенти, търговски партньори или държавна администрация.

Бъдете подготвени още сега.

Правна кантора “Даскалов” оказва съдействие за:

Догововори с контрагенти, клиенти, посредници или други изпълнители и партньори във вашата дейност

Оптимизиране на разходи пo заплащане на труда на служителите;

Сключване, изменение и прекратяване на трудови и граждански договори;

Договори с фирми за подбор на персонал;

Изпращане на работници от България за страна от Европейски съюз;

Наемане на работници от трети страни за български работодатели;

Защита на лични данни(GDPR);

Дискриминация;

Трудови злополуки;

Представителство пред съд и административни органи.

При въпроси свържете се с Правна кантора „Даскалов“, тел. 0889 967 151, e-mail: office@personal-lawoffice.eu