адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

От 6-ти април 2021 г. са в сила допълнителни правила за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска дейност. Става въпрос за средствата, които се отпускат на туроператорите за възстановяване на суми на клиенти за неосъществени пътувания. Промените са обнародвани в Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата. В §32 и §33 от неговите Преходни и заключителни разпоредби се допълва Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13-ти март 2020 г.

Към разпоредбата на чл.26а са добавени три нови алинеи – ал.3, 4 и 5, и промени в ал.1, като именно тези промени са в сила от 6-ти април 2021 г. Според новите текстове:

-срокът на действието на досегашната помощ по чл.26а, ал.1 е до 05.04.2021 г.;

-безвъзмездната помощ се изплаща след получаване на положително решение от Европейската комисия.

Как да реагира бизнесът при условията на непоследователни и забавени извънредни мерки, още повече в ситуация, при която решенията изглеждат невъзможни? Преди всичко не забравяйте, че „безвъзмездната“ помощ(особено от държавата) , е всъщност с твърде висока цена.

Правна кантора “Даскалов” оказва съдействие при:

-финансови претенции за изпълнение на договори с клиенти, посредници и подизпълнители;

-оптимизиране на разходи по заплащане на труда на работници и служители;

-договори с фирми за подбор на персонал;

-наемане на работници от трети страни за български работодатели;

-защина при претенции за обезщетения при уволнения, трудови злополуки и професионални болести;

-дискриминация;

-защита на лични данни(GDPR)

-процедура по несъстоятелност(фалит)

При въпроси свържете се с Правна кантора “Даскалов”,   тел.  0889 967 151,   e-mail: office@personal-lawoffice.eu