адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Продължителността на трудовия стаж не е част от задължителното съдържание на трудовия договор. Той обаче е един от най-важните елементи в договарянето – защото от него зависят разходите за заплати.

Неслучайно така нареченото допълнително възнаграждение за “клас”(придобит трудов стаж и професионален опит) е едно от най-оспорваните от работодателските организации.

Работодатели, които не проверяват предварително информацията относно продължителността на стажа, рискуват неприятна изненада – договорили са един размер на заплата при сключване на трудов договор, а се оказва, че дължат повече.

Това е от значение за всяка работна позиция, а не само когато става дума за служители с опит и на по-високо платени длъжности.

Когато трудовият стаж е натрупан по време на работа в чужбина. 

У нас все повече стават хората, които вече са работили в чужда страна. Затова и трудовото ни законодателство им осигурява възможност(макар и при спазване на определени условия) да получават допълнително трудово възнаграждение според натрупания от тях стаж в страна различна от България.

Така например на работилите в страна-членка на Европейският съюз, Конфедерация Швейцария или Европейското икономическо пространство(Норвегия, Исландия, Лихтенщайн), това право се признава по силата на изрична законова разпоредба. Същото се отнася и за заемалите длъжност в институция на Европейския съюз или международна организация, на която Република България е член.

Дори и тези, които са работили в други страни(извън ЕС, ЕИП или Швейцария) също биха могли да ползват това право на допълнително заплащане. Разира се то е обвързано с наличието на допълнителни договорености. Понастоящем Република България има сключени с редица страни извън ЕС – напр. Украйна, Република Молдова, Република Корея, Тунис, Израел, Канада, Руската федерация и много др.

Как стажът се отразява на размера на заплатата

В ПМС №147 от 29.06.2007 г. е определен минималният размер допълнителното трудово възнаграждение на 0.6% за всяка година трудов стаж и професионален опит. Колкото по продължителен е стажът, толкова по-висок става и размерът на това допълнително възнаграждение.

Има и много примери за заобикаляне на разпоредбите за неговото плащане – най-вече чрез клаузи в трудовите договори,  вътрешни актове на работодателя или счетоводни еквилибристики. Те обаче са неефективни и обикновено водят само до административни санкции.

Какво всъщност е предвидено в закона 

В Кодекса на труда(КТ) фигурира само общото правило за признаване на трудовия стаж за хората, работили в чужбина. То е разписано в разпоредбата на чл.351, ал.2 от КТ.

Правилата за размера на възнаграждението и допълнителните условия за неговото признаване са уредени на подзаконово ниво. Все пак общото правило е, че работникът трябва да удостовери, че отговаря на изискванията за получаване на допълнително възнаграждение.

А когато става въпрос за признаване на трудов стаж от чужда страна, се прилагат и редица правила, валидни не само за трудовите отношения.

На практика работодателите имат редица възможности да регулират и възнаграждението за стаж.

Решението обаче не е универсално и предполага не само познаване на правилата за заплащане на труда, но също и спецификите в предприятието-работодател.

При въпроси свържете се с Правна кантора “Даскалов”,   тел.  0889 967 151,   e-mail: office@personal-lawoffice.eu