адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

След по-малко от два месеца, работодателите ще трябва с повече прецизност да оформят документите за уволнения.

Причината са предстоящите промени в Наредба 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда.

Какво се променя в задълженията за работодателя

Понастоящем в тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят, или упълномощено от него лице, е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

От своя страна данните, които се съдържат в уведомлението, и редът за неговото изпращане са определени с цтираната по-горе Наредба 5.

Задълженията за работодателя включват да отрази в уведомлението информация за датата на прекратяване на трудовия договор, да посочва кода на населеното място по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), където е работното място на лицето при изпращане на уведомлението.

Няма обаче изискване да се отбелязва основанието за уволнение.

След влизане в сила на промените, работодателят ще трябва да декларира пред НОИ освен представяните до момента данни, също и точното основание за уволненито.

Текстовете на предлаганите промени можете да видите ТУК

Какви са причините за допълнителните изисквания 

Разбира се като основен довод се изтъква, че това е една от мерки за развитие на електронното правителство.

Така ще се избягва необходимостта от събиране на допълнителни доказателства от уволнените работници или служители. От своя страна НОИ ще има възможност по служебен път да проверява осигурителния стаж, осигурителния доход и основанието за прекратяване на трудовото правоотношение, чрез което да определи размера на паричните обезщетения при безработица.

За какво трябва да внимават работодателите

Промяната ще даде допълнително предимство на работника или служителя при оспорване на извършено уволнение пред съда.

Освен с прилаганите досега способи, занапред основанието за прекратяване на трудовия договор ще може да се потвърждава и с данните от уведомлението до НОИ. А това ще бъде така, дори и когато работодателят не е изпълнил други задължения за оформяне на документи  -  вкл. и за оформян на трудова книжка или връчване по надлежен ред на писмения акт за прекратяване на трудовото правоотношение.

Очаква се измененията и допълненията в Наредба 5 да влязат в сила от 1 март 2021 г.

Правна кантора “Даскалов” оказва съдействие за:

-Догововори с контрагенти, клиенти, посредници или други изпълнители и партньори във вашата дейност;

-Оптимизиране на разходи пo заплащане на труда на служителите;

-Сключване, изменение и прекратяване на трудови и граждански договори;

-Договори с фирми за подбор на персонал;

-Изпращане на работници от България за страна от Европейски съюз;

-Наемане на работници от трети страни за български работодатели;

-Защита на лични данни(GDPR);

-Дискриминация;

-Трудови злополуки и професионални болести;

-Представителство пред съд и административни органи.

При въпроси свържете се с Правна кантора „Даскалов“

тел. 0889 967 151 

e-mail: office@personal-lawoffice.eu