адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

От 1-ви март са в сила допълнителните изисквания към работодателите за уведомлението, което се изпраща до НАП по чл.62, ал.1 от Кодекса на труда – при сключване, изменение и прекратяване на трудов договор.

Новите правила са въведени с обнародваната на 26.02.2021 г. в Държавен вестник(бр.17), Наредба №5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда.

ПЪРВА ПРОМЯНА: Уведомление до НАП  при командироване и изпращане на работници/служители до друта държава-членка от ЕС

Задълженията за уведомяване се отнасят до следните категории лица:

-работодателите;

-предприятията, осигуряващи временна работа.

Работодателите подават уведомление до Националната агенция за приходите в тридневен срок от сключването на допълнително споразумение за командироване в друга държава членка на ЕС при командироване в рамките на предоставяне на услуга по чл.121а КТ.

Важно: Трябва да се има предвид, че това уведомление се изпраща само когато преди това работодателят вече има заверено уведомление за сключен трудов договор, респективно Инспекция по труда е издала постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение(чл.3, ал.1, т.1, букви “А” или “В” от Наредба 5)

Предприятията, осигуряващи временна работа, и изпращащи работник или служител по силата на трудов договор по чл.107р от Кодекса на труда в друга държава от ЕС, също изпращат уведомление до НАП в тридневен срок от сключване на трудовия договор.

Какви кодове се отбелязват в бланката за уведомление

Като код на населено място по ЕККАТЕ в описаните по-горе случаи(изпращане в командировка или договор по чл.107р в друга държава от ЕС) се отразява “00000”

Код 18 се отразява, когато уведомлението се подава от работодател, който е сключил допълнително споразумение за командироване в рамките на предоставяне на услуги (по чл.121а, ал.1, т.1 от КТ),

Код 17 се отразява за трудов договор, сключен от предприятие, което осигурява временна работа при изпращането на работник или служител в предприятие ползвател на територията на друга държава членка на ЕС

ВТОРА ПРОМЯНА: При прекратяване на трудовото правоотношение в уведомлението се отразява и основанието за прекратяване

Тази промяна вече бе коментирана във връзка с проекта за настоящите изменения ТУК

Занапред работодателят ще трябва да декларира пред НОИ освен представяните до момента данни, също и точното основание за уволнението(чл.5, т.3, буква “ж”  и чл.6, ал.4 от Наредба 5).

Конкретни примери и становище на НАП за попълване на уведомлението можете да видите ТУК

При необходимост от конкретни решения на възникнали въпроси, свържете се с Правна кантора „Даскалов“

тел. 0889 967 151 

e-mail: office@personal-lawoffice.eu