адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

През 2021 година в сферата на общественото осигуряване има ред промени – при осигурителните вноски, обезщетенията и пенсиите , а също и относно социалните помощи

1.При осигурителните вноски

1.1. Увеличен е минималният размер на осигурителния доход – от 610 лв. на 650 лв. Максималния осигурителен доход за всички осигурени лица се запазва на 3.000 лв.
1.2. Запазва се минималният осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводителите на 420 лв.
1.3. Запазва се и процентното съотношение на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ на нивото от 2020г.:
- за лицата, родени до 31.12.1959 г., включително -19,8 на сто;
- за лицата, родени след 31.12.1959 г. – 14,8 на сто.
1.4. Запазват се и процентните съотношенията на вноските между осигурителите и осигурените лица.
1.5. Минималния месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии, можете да видите ТУК.
1.6. Размерът на осигурителните вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2021 г. , можете да видите ТУК.
1.7. За 2021 г. няма да се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“. Но максималният размер на гарантираните вземания е увеличен от 1.525 лв.(за 2020 г.). на 1.625 лв.

2.Пенсионирането през 2021 година

2.1. Увеличени са изискванията за възраст и осигурителен стаж при пенсиониране за всички категории труд:

-За жени пенсията се отпуска при навършена възраст 61 години и 8 месеца и осигурителен стаж 36 години;

-За мъже пенсията се отпуска при навършена възраст 64 години и 4 месеца и осигурителен стаж 39 години.

2.2. По-висок е минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст (увеличен с 20 процента) на 300 лв.
2.3. Увеличен е и максималният размер на получаваните една или повече пенсии (без добавките към тях) – в размер на 1.440 лв.
2.4. Към пенсията или сбора от пенсиите на всеки пенсионер за месеците януари, февруари и март 2021 г. се изплаща допълнителна сума в размер на 50 лв.

3. “Купуване” на осигурителен стаж през 2021 година

3.1.Увеличен е на 128,70 лв. размерът на осигурителната вноска за закупуване на един месец осигурителен стаж (за завършено висше или полувисше образование), както и за недостигащ стаж при пенсионирането (чл. 9а, ал. 1, 2 и 6 от КСО ).
3.2. Увеличава се коефициентът за определяне тежестта на една година осигурителен стаж в пенсионната формула – от 1,169 на 1,2 на сто.

4. Какво се случва с обезщетенията за безработица 

Увеличен е минималният дневен размер на обезщетение за безработица на 12 лв., а максималният дневен размер  през 2021 г. е 74,29 лв.

5.Какво се променя при сумите за майчинство, болнични и осигуряването при неплатен отпуск

5.1.Същият остава периодът заа изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане – 410 дни. Не е променен и размерът на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст – и през настоящата 2021 г. той  е 380 лв.

5.2. Запазва се режимът на изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност – както и досега първите 3 дни са за сметка на работодателя(в размер на 70 % от среднодневното брутно възнаграждение). От четвъртия ден обезщетението се изплаща от НОИ, като е  в размер на 80% от среднодневното брутно възнаграждение.

5.3. На лицата, които са в неплатен отпуск, се дължи здравна осигуровка от работодателя в увеличен размер и на база 325 лв., а също така за дните на лицата, които ползват отпуск за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете, се дължи здравна осигуровка  размер от 26 лв. – 8 %  на база 325 лв.

Правна кантора “Даскалов” оказва съдействие за:

-Догововори с контрагенти, клиенти, посредници или други изпълнители и партньори във вашата дейност;

-Оптимизиране на разходи пo заплащане на труда на служителите;

-Сключване, изменение и прекратяване на трудови и граждански договори;

-Договори с фирми за подбор на персонал;

-Изпращане на работници от България за страна от Европейски съюз;

-Наемане на работници от трети страни за български работодатели;

-Защита на лични данни(GDPR);

-Дискриминация;

-Трудови злополуки и професионални болести;

-Представителство пред съд и административни органи.

При въпроси свържете се с Правна кантора „Даскалов“

тел. 0889 967 151 

e-mail: office@personal-lawoffice.eu