адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Последните промени в Кодекса на труда са обнародвани в бр.62 на Държавен вестник от 5.08.2022 г. и са в сила от 1-ви август.

С тях са въведени изискванията на две директиви:

- Директива 2019/1152/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз

- Директива 2019/1158/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета (Директива 2019/1158/ЕС)

С пълните текстове на промените в Кодекса на труда можете да се запознаете ТУК

Ето и кратко изброяване на новите правила? 

1.Съществена част от промените е изискването за предоставянето на информация на работниците и служителите за условията и реда при изменението и прекратяването на трудовите отношения.

А също така и за обученията, които се организират с цел поддържане и повишаване на професионалната квалификация и професионалните умения на работниците и служителите.

Информация във връзка с измененията на трудовите отношения(напр. възнаграждения работно време, място и характер на работа, отпуски и др.), занапред трябва се предоставя до влизане в сила на промените.

Също така работниците и служителите трябва да бъдат информирани и за правилата за формиране на възнагражденията и заплащане на труда в предприятието.

2.Нови правила има и във връзка с установяването на забрана за работа по допълнителен трудов договор при друг работодател

В тази връзка ще трябва да обърнете внимание и дали понастоящем разрешавате(в качеството на основен работодател) на своите работници и служители да работят и при друг работодател.

Досега ограничение в тази насока се правеше чрез въвеждането на изрична забрана в трудовите договори.

Занапред обаче работодателите, които искат да налагат подобно ограничение на свои служители, ще трябва да имат конкретни основания. Ограничаването на работа при друг работодател е допустимо само при необходимост от защита на търговска тайна или конфликт на онтереси.

В този смисъл само простото изписване на някое от цитираните две предпоставки няма да е достатъчно.

3.Съкращава се на един месец срокът за изпитване на срочен трудов договор с определен срок на действие

4. Нещо ново и при отпуските

Регламентиран е самостоятелен отпуск за баща(или осиновител) на дете до 8-годишна възраст, чиято продължителност е 2 месеца(новият чл.164в от КТ).

За срока на ползването му се получава обезщетение от фондовете на ДОО.

Какво трябва да предприеме всеки работодател във връзка с промените ?

На първо място е необходима ревизия по отношение на вътрешната документация, която е свързана с трудовите отношения  – поне на основните вътрешни актове, в които са регламентирани редът за работа и заплащането на труда.

Не пропускайте и да актуализирате съдържанието на ползваните образци на трудови договори и документите за следващото им изменение, а също и прекратяване.

Във връзка с предоставянето на информация на работниците и служителите законът не е предвидил особен ред. Как това да бъде организирано и изпълнено е в зависимост от преценката на работодателя.

Прегледайте и длъжностните характеристики в разделите им, които се отнасят до съществените елементи на трудовото отношение.

Наистина, подобно изискване звучи прекалено общо и всеки би си задал въпроса “А нали и досега имаше изискване за връчване на длъжностна характеристика още при сключване на трудовия договор ?”

Да, така е, но на практика вече има изисквания(макар и общи) към нейното съдържание.

За изготвяне на вътрешна документация и допълнителни въпроси, свържете се с КАНТОРА ДАСКАЛОВ на тел. 0889 967 151 или e-mail: office@personal-lawoffice.eu