адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Като форма на организация на труда работата от разстояние((telework/remotework) е регулирана в българското трудово законодателство още от 2011 г.

Но заради промените, обнародвани на 29-ти март(вижте ТУК), работодателите ще трябва да прегледат основно вътрешната документация и договорите, които сключват.

I. Какви са новите правила за работата от разстояние ?

1. Вече има легална дефиниция за понятието работното място при работа от разстояние – това е „място в помещение в дома на работника или служителя или в друго помещение по негов избор извън предприятието, където се извършва работата“.

Това трябва да се има предвид още при оформяне на трудовия договор. Защото основно изискване на чл.66 от КТ е в него да бъде изрично отразено работното място.

За постигане гъвкавост при работа от разстояние, изрично е предвидено, че при такава организация на труда, може да се уговаря повече от едно място на работа (чл. 107з, ал. 8, изр. 1 от КТ).

2. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа от разстояние

Основно правило е, че работодателят е този, който трябва да осигури здравословни и безопасни условия на труд. Поради спецификата на работата от разстояние (не се изпълнява в помещения на работодателя),  работниците и служителите също имат определени задължения. Ето кои са основните:

2.1. Задължение за работодателя е да осигури на работника или служителя информация за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето към работното помещение, където се извършва работа от разстояние.

2.2. Следващо задължение за работодатея е това по чл. 107к, ал. 4 от КТ – работодателят е длъжен да информира работещите от разстояние за изискванията за организация на работата и за безопасните и здравословни условия на труд в съответствие с :

нормативните актове,

• приложимите колективни трудови договори,

вътрешните правила на предприятието,

политиката на предприятието по безопасност и здраве при работа и

• за всички изисквания и правила за организацията на работа и при работата с видеодисплеи.

2.3. Работникът или служителят от своя страна трябва да прецени дали е възможно да осигури съответното помещение, където да е работното му място.

В тази връзка той е длъжен да предостави на работодателя писмена информация за характеристиките на осигуреното от него работно място за извършване на работа от разстояние(чл. 107и, ал. 3, т. 6 от КТ).

3. Трудови злополуки при работа от разстояние

Отбелязаният по-горе ангажимент за работодателя да предостави информация на работещите от разстояние за изискванията за организация на работата и за безопасните и здравословни условия на труд е свързано и имуществената отговорност, която се носи при настъпване на трудова злополука. С промените в чл. 201, ал. 2 от КТ изрично се регламентират специални условия за намаляване на отговорността на работодателя при злополука с работещия от разстояние.

Предвид разпоредбата на чл. 201, ал. 2 от КТ отговорността на работодателя може да се намали, в случаите когато:

пострадалият е допринесъл за трудовата злополука, като е допуснал груба небрежност;

• при работа от разстояние пострадалият не е спазил предписаните му правила и норми за здравословни и безопасни условия на труд.

В подобни случаи приложение намират общите разпоредби за трудова злополука.

Важо: Трябва да се има предвид, че в чл. 107к, ал. 6 от КТ се регламентира изискването предварително да се уговори ред и начин по който работникът или служителят да уведомява работодателя, непосредствения ръководител или друго упълномощено лице, за всяка злополука на работното място.

Особеност: В тази връзка има и едно допълнително задължение за работодателя. Той е длъжен да осигури на работещите от разстояние подходящо обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на индивидуалното му работно място и на професията.

4.Какви са възможностите за гъвкавост при работата от разстояние?

4.1. Преди всичко това са опциите по отношение на определянето на работното място. Основно изискване на чл.66 от КТ е в него да бъде изрично отразено работното място.

При работа от разстояние се допуска уговаряне на повече от едно място на работа (чл. 107з, ал. 8, изр. 1 от КТ).

4.2. Друга възможност, която осигурява необходимата гъвкавост е с индивидуалния или с колективен трудов договор да се уговорят смесени режими на работа, а също условията и редът за тяхното прилагане(чл. 107з, ал. 6, т. 1от КТ).

4.3. Предвидена е и още една възможност - за кратковременна промяна на мястото на работа(чл. 107з, ал. 8, изр. 2 от КТ)  – за не повече от 30 работни дни годишно по писмено искане на работника или служителя.

В случая трябва да се има предвид, че условията и редът трябва да са определени с трудовия договор и/или с вътрешни актове на предприятието.

5. Как ще се отчита трудът при работа от разстояние след промените ?

Именно заради особеностите в организация на труда при работа от разстояние в чл. 107з, ал. 9 от КТ се установява задължение за определяне на правила за неговото възлагане и отчитане.

За целта  трябва предварително да са определени съдържанието, обемът и начинът на отчитане на работата.

В чл. 107з, ал. 9 от КТ подобни правила следва да бъдат предвидени в индивидуалния трудов договор, КТД или вътрешен акт на работодателя.

6. Правила при използване на информационни системи в процеса на работа

Те са уредени в разпоредбите на чл. 107з, ал.10-12 от КТ.

6.1. В случай, че работодателят използва информационни системи за управление и контрол той е задължен да предостави на служителя писмена информация. Минималното съдържание на тази информация е относно вида и обема на събираните и обработвани данни.

6.2. Изисквания за информиране са предвидени и при ползването на изкуствен интелект при управлението на работните процеси, които законодателят нарича “системи за алгоритмично управление”.

Дадена е легална дефиниция за понятието „информационна система за алгоритмично управление“ според която това е „система за вземане на автоматизирани решения при възлагането, отчитането и контрола на работата на работниците и служителите“(§ 1, т. 24 от ДР на КТ).

В случай, че работодателят прилага такива системи, той трябва да осигури на работника или служителя писмена информация относно начина на вземане на решенията. Целта е да бъдат предварително ясни критерите за оценяване.

7. Отчитане на работното време при работа от разстояние

7.1. На първо място отпадна досегашното правило, че  работното време на служителите, които работят от разстояние, трябва да съответства по продължителност на работното време, определено за работниците и служителите, които работят в помещенията на работодателя.

Това дава значителна свобода при определяне на организацията на работа като служителят сам прецени как да организира работното време. Достатъчно е да бъдат спазени общите правила за почивки(междудневни и седмични).

Важно: Основно задължение за работника или служителя е той да е на разположение и да работи във времето, в което работодателят е в комуникационна връзка с трети лица (чл. 107л, ал. 3 от КТ).

За целта е необходимо работодателят да предвиди изрични правила в своите вътрешни актове.

8. “Право на изключване” за работниците и служителите при работа от дистанция

В чл. 154б от КТ се регламентира т.нар. право на работника или служителя да не отговаря на инициирана от работодателя комуникация по време на междудневната и седмичната почивка.

С оглед на цитираното изискване, подходящо е условията за провеждане на подобна комуникация да бъда предварително уредени между страните по трудовото правоотношение.

За допълнителни въпроси свържете се с Правна кантора ДАСКАЛОВ

на тел. +359 889 967 151 или e-mail: office@personal-lawoffice.eu

© Yordan Daskalov, 2024

Статията е обект на авторско право. Тя има за цел да  информира и изразява мнението на автора. Настоящата статия няма характер на юридическа или друга консултация.