адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Медицинските прегледи за работниците и служителите са предвидени като изискване в разпоредбата на чл.287 от Кодекса на труда(КТ).

Отделно от общата разпоредба на чл. 287 КТ задължение за предварителни и периодични медицински прегледи е установено и за някои самостоятелни категории работници и служители – такива са тези които полагат нощен труд, а също работници или служители, които не са навършили 16 години или са на възраст от 16 до 18 години.

Обща правна уредба на медицинските прегледи 

Според чл.287, ал.1 КТ всички работници и служители подлежат на задължителни предварителни и периодични медицински прегледи. Условията за извършване на предварителните и периодичните прегледи съобразно характера на работата, условията на труда и възрастта на работниците и служителите се определят от министъра на здравеопазването.

Не пропускайте, че с промяната в чл.287 КТ(обн. ДВ, бр. 82 от 2011 г. и в сила от 25.10.2011 г.) изрично бе предвидено, че предварителните и периодични медицински прегледи са задължителни за всички работещи по трудово правоотношение.

До влизане в сила на цитираната промяна бе предвидено задължение за провеждането само на периодичните медицински прегледи. Това обаче не означава, че предварителните медицински прегледи не са били задължителни. За тях изискването бе регламентирано в подзаконови нормативни актове относно реда за провеждането на прегледите и документите, които се изискват от работодателя при кандидатстване за работа.

Именно защото предварителните и периодичните прегледи на работниците и служителите имат различни цели, редът за тяхното провеждане е по-подробно уреден в подзаконов нормативен акт – едноименната Наредба №3 от 28.02.1987 г.

Според изискванията на чл.1 от Наредба №3, предварителните медицински прегледи се извършват с цел да се даде преценка за годността на кандидатстващите за работа лица с оглед на здравословното им състояние да изпълняват определена професия (длъжност, производствена дейност).

Здравните специалисти, които имат право да извършват предварителни медицински прегледи са лекарят по месторабота, специалистите от лечебно-профилактичните заведения, обслужващи предприятията по месторабота, или от медицинските специалисти, работещи в частни и кооперативни здравни заведения.

Различна е правната уредба за периодичните медицински прегледи.

Те се извършват с оглед диагностициране на ранните форми на заболяванията и разкриване на рисковите фактори за възникването на масово разпространените и на социалнозначимите болести. Когато се работи при вредни за здравето условия на труд периодичните медицински прегледи имат за цел системното наблюдение на здравното състояние на тези групи работници и служители за ранно откриване на професионални увреждания и общи заболявания.

Честотата на провеждане на периодичните прегледи е добре да се знае, че тя е в зависимост както от възрастта на работниците и служителите, така и от условията на труд и следва да се определи в съответствие с изискванията на наредбата и нейните приложения.

Колко често и за кого е задължителен медицинският преглед

Предварителни медицински прегледи са задължителни в следните изчерпателно изброени в Наредба №3 случаи:

- за лицата, които постъпват на работа за първи път;

- за лицата, които преминават на друга работа в същото или в друго предприятие, която е свързана с вредни фактори и с риск от професионални увреждания;

- за лицата, прекратили трудовите си правоотношения за повече от три месеца.

От своя страна честотата на провеждане на периодичните медицински прегледи е поставена в зависимост от възрастта на работника или служителя.  Периодичните прегледи се провеждат:

- ежегодно за работещите до 18-годишна възраст;

- един път на пет години за работещите на възраст от 18 до 40 години;

- един път на 3 години за работещите на възраст над 40 години.

Някои допълнителни изисквания във връзка с предварителните и периодични медицински прегледи има и по отношение на работещите, които полагат нощен труд както и непълнолетните работници или служители.

Когато здравен орган установи, че здравословното състояние на работник или служител се е влошило поради полагане на нощен труд, той се премества на подходяща дневна работа или се трудоустроява.

Специфичните изисквания за предварителните медицинските прегледи има и по отношение на работници и служители, които не са навършили 16 години или са на възраст между 16 и 18 години.

За тези две категории работници и служители приемането на работа се допуска след обстоен предварителен медицински преглед и медицинско заключение, което установява годността им да извършват съответната работа.

По подробна уредба относно предварителните прегледи на тази категория работещи е предвидена в Наредба №6 за условията и реда за даване на разрешения на работа на лица, ненавършили 18 години.

Медицинският орган, които извършват предварителния преглед на ненавършилите 18-годишна възраст е избраният от съответното лице общопрактикуващ лекар.

От своя страна медицинското заключение относно годността да се извършва работата се дава от службата по трудова медицина въз основа на:

- медицинското удостоверение от проведения медицински преглед;

- вида и характера на работата;

- резултатите от оценката на риска, на който може да бъде изложено лицето, ненавършило 18 години;

- осигурените мерки за безопасност и защита здравето на лицето, ненавършило 18 години;

- разпределението на работното време за лица от 15 до 16 години.

Периодичните медицински прегледи за непълнолетните работници и служители от своя страна се провеждат:

- на всеки 6 месеца за лица от 15 до 16 години;

- ежегодно за лица от 16 до 18 години.

Кой плаща за медицинските прегледи

Предварителните прегледи са за сметка на работника или служителя – става въпрос за тези при първоначално постъпване на работа и при прекъсване за период по-продължителен от 3 месеца.

От своя страна организацията и заплащането на периодичните медицински прегледи е задължение на работодателя, а честотата им и техния обхват са в зависимост от условията на труд или възрастта на работещите (както бе отбелязано по-горе). Поради това не се приема предварителния преглед да се счита за периодичен.

Но специално по отношение на полагащите нощен труд предварителният медицински преглед също е за сметка на работодателя

Не следва да се пропуска и това, че отговорността при неспазване на изискванията за медицински прегледи е и за двете страни по трудовото правоотношение – както на работодателя, така и на работниците и служителите.

Така например неявяването на периодичен преглед, който е организиран от работодателя, от страна на работник или служител е нарушение, за което се носи отговорност (вкл. и административна).

При въпроси свържете се с Правна кантора „Даскалов“

тел. 0889 967 151 

e-mail: office@personal-lawoffice.eu