Трудовият договор за стажуване

С измененията в КТ, обнародвани в бр.27 ДВ от 2014 г. влизат в сила и текстовете за така нареченото „стажуване“. Правилата са в новите чл.233а – 233 в от Кодекса на труда.

Едновременно с това остават в сила и разпоредбите относно трудовият договор за „ученичество“, който вече е с ново наименование – „трудов договор с условие за обучение по време на работа“.

А това е поредното доказателство, че държавната администрация и законодателите са като водата – вървят в посока надолу и по линията на най-малкото съпротивление. Предпочитат да „препишат“ текстове от европейски правни норми без да се замислят за липсата на логика в едновременното им прилагане с други, които са сходни.

Ограниченията за сключване на договор за стажуване са следните:

-стажанти могат да бъдат само лица до 29-годишна възраст;

-да имат завършено средно или висше образование;

-да няма придобит трудов стаж или професионален опит по придобитата професия илиспециалност.

Изрично са регламентирани и условията за определяне от работодателя на наставник. Той ръководи и подпомага обучението на стажанта срещу запащане по допълнителен трудов договор.

Във връзка с трудовия договор за стажуване е изменена и допълнена и Наредба №5 от 29.12.2002 г. В уведомлението до НАП с код 16 работодателят уведомява и в случаите на сключен трудов договор за стажуване.

Разбира се юристите които се занимават с материята ще намерят и практическо приложение в новите правила. А гъвкавото прилагане на нови разпоредби означава и възможност за оптимизация на  средства.

Отпада ревизионната книга

От Кодекса на труда бе отстранен и един безмислен анахронизъм.

С измененията в КТ, обн. бр.27 ДВ от 2014 г.бе отменен и чл.408 от Кодекса на труда. В тази разпоредба съществуваха изисквания за водене от работодателите на Ревизионна книга в която контролни органи да записват своите констатаци.

Така занапред няма да е необходимо да се заверява в ИТ пронумерован и прошнурован „бележник“, който в действителност не служеше за нищо.

Jusautor YD copyright

Всички права запазени. Всяко възпроизвеждане на цялото или част от съдържанието, без предварително съгласие на автора на публикацията, се преследва съгласно разпоредбите на закона.