адв. Йордан Даскалов; тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Хотелите и ресторантите в зимните курорти прилагат незаконни практики при наемането на работа на чужденци. Това са резултатите от проверките на Главна инспекция по труда(ГИТ) към края на февруари 2017 г. Така туристическият бранш се превръща в рисков по отношение нарушенията на трудовото законодателство.

Какви са последните практики за нарушения на закона при наемането на чужди работници в туризма

Става въпрос за наемане на граждани най-често от Украйна и Молдова. Работата  им в туристическите обекти се представя за практическо обучение – между съответния туристически обект в България и обучаваща организация от страна извън Европейският съюз(в случая Украйна и Молдова). Самите лица пристигат в България с туристически визи или визи за културен обмен и с тях не се сключват трудови договори.

По време на проверките обаче е установено, че чуждите граждани в действителност полагат труд, а договорите за обучение служат единствено, за да прикрият неспазването на законовите изисквания при наемане на чуждестранни работници.

Те имат работно време, съобразено с работното време на обекта, работно място, съобразно определената длъжност –сервитьор, готвач, рецепционист, камериерка и др., полагат нощен труд, включвани са в графиците на работните смени и имат определено възнаграждение.

Въпреки това спрямо тях не са спазвани изискванията на трудовото и осигурително законодателство. Няма дори данни за провеждане на теоретично обучение, което е задължителна част от професионалната подготовка за всяка професия.

Така на практика се заобикалят изискванята за наемане на работа на граждани от трети страни, които са извън Европейският съюз.

Кои са основните изисквания при наемане на граждани от страни извън ЕС на работа в България

Редът за достъп до пазара на труда у нас за чужди граждани от трети страни е регламентиран в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност(ЗТМТМ) и в подзаконовите актове по неговото прилагане.

От значение за туристическия бранш е облекченият ред за наемане на работна ръка за сезонна заетост – за срок до 90 дни. Компетентният орган за осигуряването на достъпа е Агенцията по заетостта. В рамките на законовата процедура се удостоверява необходимостта от кадри за съответната професия.

След  приключване на процедурата и при започване на работа от чужденеца, работодателите са длъжни да уведомят изрично Главна инспекция по труда в седемдневен срок, за да бъде следено полагането на труд от тези лица, условията, при които се полага, и да се проследи напускането им след изтичане на срока на разрешението.

При въпроси за наемане на чуждестранни работници или оспорване на актове за нарушения на законови изисквания и наложени санкции, свържете се с Адвокатска кантора „Йордан Даскалов“; тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu