адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Скоро предстоят промени в правилата за наемане на работа на лица ненавършили 18 години. Те опроставят предварителната адвинистративна процедура, като приключването и ще става в изключително кратки срокове

Какво се променя

Основните промени ще бъдат в три основни насоки:

1. Молбата за получаване на разрешение за назначаване на работник, който още не е навършил 18 години, ще може да бъде  представяна и по електронен път. Достатъчно е заявителят да разполага с електронен подпис. Към молбата, представена по електронен път, ще се прилагат и допълнителните документи, които удостоверяват, че са налице и останалите условия за работа на лице, ненавършило 18 години.

2.В случай на непълноти в представената документация е предвидено задължение за администрацията да уведоми заявителя в 5-дневен срок от датата на подаване на молбата. В уведомлението ще бъдат посочени кои са пропуските и ще се предоставя срок за отстраняване. Срокът за отстраняване на нередовностите не може да бъде по-кратък от 5 дни.

3. Съкратен ще бъде и крайният срок на процедурата. Администрацията ще бъде длъжна да издаде разрешението в 7-дневен срок от датата на представяне на молбата или отстраняване на нередовностите.

Какво не се променя – основните изисквания за закрила на непълнолетните при работа ще останат същите. 

В този смисъл, когато работодател иска да назначи лице, което не е навършило 18 години удостоверява следните обстоятелства:

1. Оценка на риска на работните места, предназначени за непълнолетни работници или служители.

Оценката на риска задължително се прави преди непълнолетният да е започнал работа, а впоследствие и при всяка значителна промяна в условията на труд.

2. Предварителен медицински преглед.

Извършва се от общопрактикуващия лекар на лицето, ненавършило 18 години, което предстои да бъде наето на работа.

Въз основа на издаденото от общопрактикуващия лекар медицинско удостоверение службата по трудова медицина на предприятието издава медицинско заключение.

Работодателите трябва да имат предвид, че наличието на медицинско заключение, в което е посочено, че лицето е годно за работата, не обвързва администрацията с издаването на разрешение.

При въпроси свържете се с Правна кантора „Даскалов“, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu